contact button

Szanowni Państwo,

Niniejsza informacja zawiera komunikat o zmianie warunków Umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych (Usługa dostępu do sieci Internet i telefonii) zawartych przez Abonentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (tzw. Umowa detaliczna – dalej „Umowa”) z Nette sp. z o.o. (zwaną dalej „Operatorem”) oraz Regulaminu tych usług (dalej „Regulamin”).

Istota wskazanych zmian polega na dostosowaniu treści i brzmienia Umowy oraz Regulaminu do zapisów obowiązującego prawa. W załączeniu publikujemy treść zmienionej Umowy i Regulaminu. Szczegóły zmian znajdują się poniżej. Istotne warunki świadczenia usług, w tym opłata abonamentowa, parametry techniczne, czas trwania umów itd. nie ulegają zmianie.

Zmiany wejdą w życie z dniem 1 lutego 2016 r. W przypadku braku akceptacji opisywanych zmian, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania Umowy w trybie i na warunkach w niej określonych. Wypowiedzenia Umowy można dokonać do dnia wejścia w życie zmian t.j. do dnia 1 lutego 2016 r. W przypadku wypowiedzenia przez Państwa Umowy z powodu braku akceptacji zmian, Operatorowi nie przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta nette.pl pod numerem 81 718 0 718.

pdfWzór umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 01.02.2016
pdfRegulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujący od 01.02.2016

W związku z całkowitą wymianą wzorca Umowy oraz Regulaminu poniżej znajduje się lista zapisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz przepisów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 284), zwanego dalej Rozporządzeniem, których nie spełniała dotychczas obowiązująca Umowa i Regulamin, a które znajdują odzwierciedlenie w zapisach zmienionej Umowy i Regulaminu:

 • Art. 56 ust. 3 pkt 2 Ustawy – wskazanie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych elementów składających się na opłatę abonamentową;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 4 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień dotyczących minimalnego okresu wymaganego do skorzystania z warunków promocyjnych;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 7 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień dotyczących sposobów dokonywania płatności;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 9 Ustawy – określenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych trybu i warunków dokonywania zmian umowy oraz warunków jej rozwiązania;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 11 Ustawy – określenie W umowach O świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych danych dotyczących funkcjonalności świadczonej usługi;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 12 Ustawy – wskazanie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych danych dotyczących jakości usług;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 14 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień dotyczących zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 15 Ustawy – określenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 16 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień dotyczących zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 17 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 19 Ustawy – określenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zasad umieszczenia danych abonenta w spisie abonentów w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usług głosowych;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 20 Ustawy – określenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych sposobu przekazywania abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych;

 • Art. 56 ust. 3 pkt 21 Ustawy – zamieszczenie w umowach o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień dotyczących wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy oraz warunków zwrotu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;

 • Art. 105 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 104 Ustawy – usunięcie z umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zapisu zastrzeżonego jedynie dla przedsiębiorcy wyznaczonego, ograniczającego uprawnienia użytkowników końcowych do dochodzenia odszkodowania za przerwy w świadczeniu usługi;

 • § 7 ust. 2 pkt 2, pkt 4, pkt 5 i pkt 6 Rozporządzenia – umieszczanie w odpowiedziach na reklamacje udzielanych przez przedsiębiorcę wszystkich wymaganych, przewidzianych przez Rozporządzenie elementów.