contact button

Możesz przenieść swój obecny numer stacjonarny do Nette bezpłatnie i rozmawiać dużo taniej, niż dotychczas. Aby rozpocząć procedurę przeniesienia numeru, wypełnij i prześlij do naszego Biura Obsługi Klienta następujące dokumenty:

pdfOświadczenie abonenta
pdfWniosek o przeniesienie numeru

Do powyższych dokumentów, musisz dołączyć:

  • ostatnią fakturę za telefon od dotychczasowego operatora

  • w przypadku osób fizycznych: kserokopię obydwu stron dowodu osobistego

  • w przypadku pozostałych podmiotów: wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG)

Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnieniu powyższych dokumentów, skontaktuj się z naszym BOK.