contact button

Wychodząc z inicjatywą na rzecz niepełnosprawnych Klientów Nette Sp. z o.o. włącza do procedur obsługi abonenckiej zasady, którymi będzie posługiwać się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Zasady te zostały opisane poniżej jako zbiór regulacji, które pomogą w obopólnej współpracy pomiędzy Nette a naszymi niepełnosprawnymi Klientami.

 1. Nette przy zawieraniu Umowy o świadczenie usług z Abonentem będącym osobą niepełnosprawną oraz na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niepełnosprawną, oferuje pomoc osoby reprezentującej Nette we właściwym skonfigurowaniu urządzeń abonenckich lub uruchomieniu usługi w lokalu Abonenta.

 2. Budynek, w którym znajduje się Biuro Obsługi Klienta posiada windę, dzięki której osoby niepełnosprawne ruchowo mogą bez problemu poruszać się na wózkach i jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. W okolicy znajduje się wiele miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 3. Nette w swoim Biurze Obsługi Klienta zapewnia dostęp do tłumacza polskiego języka migowego. Osoba niepełnosprawna w celu skorzystania z udogodnienia, zobowiązana jest zgłosić Nette zamiar skorzystania z niego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych. Zgłoszenia potrzeby tłumaczenia migowego dokonuje się w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w szczególności telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@nette.pl. W przypadku braku możliwości udostępnienia udogodnienia w terminie, o który wnosi zainteresowana osoba, Nette zawiadamia o tym wyznaczając możliwy termin udostępnienia tego udogodnienia lub wskazując inny możliwy rodzaj udogodnienia.

 4. Nette na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej, w terminie 14 dni od dnia złożenia żądania, udostępnia wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Promocji, sporządzone na nośniku elektronicznym w formacie tekstowym albo na papierze w alfabecie Braille’a albo przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym – przy czym za teksty autentyczne uznaje się wzorce Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w szczególności ogólne warunki Umowy oraz wzorce Cenników, Regulaminu świadczenia usług oraz Regulaminów Promocji przygotowane przez Nette w alfabecie łacińskim. Ogólne warunki Umowy, Regulaminu oraz wzorce Cenników  sporządzone przy użyciu dużej czcionki znajdziecie Państwo poniżej.

 5. Nette na każde żądanie Abonenta, będącego osobą niewidomą lub słabo widzącą, udostępnia:

  • informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług, sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym;

  • szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzony na papierze przy użyciu dużej czcionki, a w przypadku wysyłania pocztą elektroniczną – w formacie tekstowym.

 6. W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa w pkt. 5:

  • przed rozpoczęciem lub w trakcie okresu rozliczeniowego, za który będzie wystawiona faktura – Nette realizuje żądanie niezwłocznie po wystawieniu faktury;

  • dotyczącego okresu rozliczeniowego, za który już została wystawiona faktura – Nette realizuje żądanie w terminie 30 dni od dnia jego zgłoszenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA Z DUŻĄ CZCIONKĄ:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH w sieci Nette sp. z o.o. (DC)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH w sieci Nette sp. z o.o. (DC)

KLAUZULA INFORMACYJNA (DC)

Cennik usługi inter.nette UP 2021 (DC)

Cennik usługi inter.nette światłowodowy dla klientów indywidualnych FTTx Lublin 09.2021 (DC)

Cennik usługi inter.nette dla klientów indywidualnych FTTx Niemce i Wola Niemiecka 2021 (DC)

Cennik usługi tele.nette (DC)

Cennik usług dodatkowych instalacyjnych i serwisowych Nette sp. z o.o (DC)

Oświadczenie Abonenta (DC)

Wniosek o przeniesienie numeru (DC)